Naar navigatie Naar inhoud

Privacybeleid

Disclaimer en privacy

De website van Stichting Vakantiebesteding Waprog (hierna “de Stichting”) is met zorg samengesteld. De Stichting streeft ernaar de daarin opgenomen informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Er wordt echter geen garantie gegeven omtrent de volledigheid of juistheid van de informatie die op de website of de daarin opgenomen verwijzingen of hyperlinks is vermeld. Evenmin wordt garantie gegeven voor het foutloos functioneren van de website. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm ook, ten gevolge van of in verband met het gebruik van de website of de daarin opgenomen of daarmee verkregen informatie. Aan de gegevens die in deze website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy Statement

De Stichting verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeert de Stichting u over wie de Stichting is, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van de Stichting. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie. De Stichting gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Telecommunicatiewet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Wie is de Stichting?

De Stichting is in de jaren ’50 van de 20ste eeuw opgericht door medewerkers van de toenmalige N.V. Waterleidingmaatschappij voor de provincie Groningen, kortweg ‘Waprog’ genoemd. Doel van de Stichting was om ‘het personeel tegen een betaalbare prijs een plezierige vakantie te kunnen bieden’. Na de fusie van de WAPROG in 1998 met het Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen (GWG) in het huidige Waterbedrijf Groningen is zowel de naam als het doel van de Stichting onveranderd gebleven. Met dat verschil dat de verhuur van de vakantiewoningen niet meer beperkt is tot medewerkers van het Waterbedrijf Groningen alleen. De Stichting heeft op dit moment vier moderne vakantiewoningen op Ameland in beheer die voor iedereen te huur zijn. Het lidmaatschap van de Stichting is wel alleen voorbehouden aan (oud-) medewerkers van Waterbedrijf Groningen (en de WAPROG en het GWG). Leden ontvangen een korting op de verhuurprijs.De Stichting is gevestigd aan de Griffeweg 99 (9723 DV) te Groningen. De Stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Groningen, onder nummer 41009452. Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Die zijn te downloaden vanaf onze website www.svbw.nl of gratis op te vragen bij de Stichting.

Verantwoordelijke

De Stichting is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.