Disclaimer en privacy

De website van Stichting Vakantiebesteding Waprog (hierna “de Stichting”) is met zorg samengesteld. De Stichting streeft ernaar de daarin opgenomen informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Er wordt echter geen garantie gegeven omtrent de volledigheid of juistheid van de informatie die op de website of de daarin opgenomen verwijzingen of hyperlinks is vermeld. Evenmin wordt garantie gegeven voor het foutloos functioneren van de website. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm ook, ten gevolge van of in verband met het gebruik van de website of de daarin opgenomen of daarmee verkregen informatie. Aan de gegevens die in deze website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy Statement

De Stichting verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeert de Stichting u over wie de Stichting is, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van de Stichting. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

De Stichting gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Telecommunicatiewet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Wie is de Stichting?

De Stichting is in de jaren ’50 van de 20ste eeuw opgericht door medewerkers van de toenmalige N.V. Waterleidingmaatschappij voor de provincie Groningen, kortweg ‘Waprog’ genoemd. Doel van de Stichting was om ‘het personeel tegen een betaalbare prijs een plezierige vakantie te kunnen bieden’.

Na de fusie van de WAPROG in 1998 met het Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen (GWG) in het huidige Waterbedrijf Groningen is zowel de naam als het doel van de Stichting onveranderd gebleven. Met dat verschil dat de verhuur van de vakantiewoningen niet meer beperkt is tot medewerkers van het Waterbedrijf Groningen alleen.

De Stichting heeft op dit moment vier moderne vakantiewoningen op Ameland in beheer die voor iedereen te huur zijn. Het lidmaatschap van de Stichting is wel alleen voorbehouden aan (oud-) medewerkers van Waterbedrijf Groningen (en de WAPROG en het GWG). Leden ontvangen een korting op de verhuurprijs.

De Stichting is gevestigd aan de Griffeweg 99 (9723 DV) te Groningen. De Stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Groningen, onder nummer 41009452. Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Die zijn te downloaden vanaf onze website www.svbw.nl of gratis op te vragen bij de Stichting.

Verantwoordelijke

De Stichting is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Voor welke doeleinden verwerkt de Stichting uw persoonsgegevens?

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens onder andere omdat dit noodzakelijk is voor:

–       het voeren van de administratie;

–       de uitvoering van de verhuurovereenkomsten met de huurders van de vakantiewoningen;

–       het opstellen en verzenden van facturen en het innen van de voor onze dienste verschuldigde vergoedingen;

–       het uitnodigen / oproepen van de leden voor een algemene ledenvergadering;

–       het behandelen van klachten, waaronder klachten die via het klachtenformulier op de website worden ingediend;

–       het behandelen van schademeldingen.

Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden verwerkt de Stichting uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Stichting?

Wanneer u een aanvraag voor het huren van een vakantiewoning bij de Stichting indient en/of wanneer u als (oud-) medewerker van Waterbedrijf Groningen lid van de Stichting wenst te worden, hebben wij een aantal van uw persoonsgegevens nodig, namelijk:

–       NAW-gegevens (voornaam, naam, postcode, woonplaats);

–       e-mailadres, en

–       telefoonnummer.

De Stichting verzamelt persoonsgegevens direct bij u.

Waarvoor gebruikt de Stichting cookies?

Analytische cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waarmee wij de werking van de website optimaliseren. Het gaat in dit kader met name om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij maken hiervoor gebruik van de door Google aangeboden dienst ‘Google Analytics’. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform de door de Autoriteit Persoonsgegevens gepubliceerde handleiding. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. De gegevens worden door ons maximaal 3 maanden bewaard.

 

Functionele cookies

Verder gebruiken wij standaard sessie cookies en netscaler loadbalancing cookies. Deze cookies vervallen zodra u het venster sluit. Er worden geen gegevens bewaard.

Hoe zorgt de Stichting voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd en dit op grond van de wet toegestaan, verplicht en noodzakelijk is, worden uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming gedeeld met of verstrekt aan derden. Ook dan worden uw persoonsgegevens gebruikt in overeenstemming met de AVG.

Vertrouwelijkheid en beveiliging

De Stichting gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten de Stichting worden bekeken.

Bewaartermijnen

De Stichting bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn tenzij deze langer bewaard moeten worden op grond van wettelijke bewaartermijnen. Voor zover wij de persoonsgegevens langer wensen te bewaren, worden de persoonsgegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Hoe kunt u een verzoek tot inzage, verwijdering of correctie van uw persoonsgegevens indienen?

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, beperking en/of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van dit Privacy Statement. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken of tonen van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor de Stichting) maakt. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer informatie hierover vindt u op de website van de AP www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Hoe kunt u contact opnemen met de Stichting?

Voor vragen of verzoeken kunt u telefonisch, via de website www.svbw.nl, per e-mail of per post contact opnemen met de Stichting. De Stichting is bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur via telefoonnummer (050) 368 86 15. Via internet kunt u gebruik maken van het contactformulier. Het e-mailadres van de Stichting is info@waprog.nl. Per post kunt u contact opnemen door een brief te sturen aan de Stichting, Postbus 24, 9700 AA Groningen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. De Stichting is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van uw onjuiste of verouderde informatie.

Wanneer is dit Privacy Statement voor het laatst gewijzigd?

De Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. De Stichting raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 19 februari  2021.